2011/10/24 (Mon)

鍔 数珠鍔 無銘

山形県鶴岡市
室町末期
変わり丸形。鉄地。地透。
竪2寸7分5厘 横2寸8分 厚さ2分
1枚
山形県鶴岡市・致道博物館
tubaj1.jpg--------------------------------------------------------------------------------
無銘・堂々たる出来で地がねがよい。室町末期。

tubaj2.jpg